Polityka Prywatności oraz polityka Cookies Firmy Medi Koll oraz strony internetowej i e-sklepu www.medikoll.com.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE . 
  • . Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów.
  • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Firmy, Serwisu www i Sklepu Internetowego jest Medi Koll Sprzęt Medyczny Robert Sereda Sulaiman Kraiz Sp. J posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 60 – 175 Poznań  Piwoniowa 16 , NIP PL7810045305  , REGON 630141997, adres poczty elektronicznej: medikoll@medikoll.com.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.
  • Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  • Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie dostępnym na stronach serwisu medikoll.com.pl

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH.

 

2.1.  Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie wyrażonej zgody oraz w przypadkach, gdy przepisy prawa upoważniają do ich przetwarzania, to jest w celu realizacji zawartej umowy (zamówienia).

2.2  Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w siedzibie firmy, przez pocztę e-mail i w serwisie internetowym.

2.3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.3.1.  zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej

2.3.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2.3. wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.

2.4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:

2.4.1. Firmy kurierskie w przypadku dostawy towarów pod wskazany przez Klienta adres

2.4.2. Firmy podwykonawcze w przypadku, gdy istnieje konieczność skorzystania z usług niedostępnych u Administratora

2.5. Ilość danych przekazywanych podwykonawcom jest ograniczona do minimum. Wszystkie współpracujące firmy zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z przepisami prawa.

 

2.6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer PESEL. W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.7. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail oraz w Regulaminie.

2.8. Dane zebrane przez Administratora będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Umowy Sprzedaży, a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 

 1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE.

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www i sklep internetowy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz serwis).

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z serwisu www i Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.2.1. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Kontaktowych

3.2.2. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu i Sklepu Internetowego

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH.

4.1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).

4.2. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA.

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

6.1. Serwis oraz Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko www.medikoll.com.pl

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Administrator odpowiednio stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione przesyłanych danych osobowych:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2. Szyfrowaniu danych przesyłanych w formularzach protokołem HTTPS.

6.3.3. Stosowaniu zapory ogniowej.