• dla stomatologa, asystentki
  • podstawa chromowana