• dla stomatologa, asystentki
  • stabilna podstawa plastikowa